Release notes

Deze pagina geeft u een overzicht van de ontwikkeling van de RadarTools software en de website ExtremeBuiGemist.nl.

20231009 Versie 4.3
De nieuwe toegang (authenticatie) tot de NETATMO-data is ingebouwd. De toelichting op deze vernieuwing is bijgewerkt op https://radartools.nl/netatmo-toegang/

De 5-minuten data en radartellingen zijn bijgewerkt voor RTcor, REcor t/m september, RFcor t/m augustus en MFBS t/m juli 2023. De einddatum van een dataset is opgenomen in de keuzetegels, in het blok rechts op het startscherm.

De 5 minuten data voor alle datasets is beschikbaar voor elke gebruiker.

De NETATMO tabel kan worden geëxporteerd naar Excel, met Ctrl-S. In de tabel zijn de coördinaten van een station opgenomen om de data rechtstreeks in GIS te kunnen presenteren.

In de NETATMO is de identificatie van de stations aangepast naar een combinatie van een gemeentecode (afkorting) en de plaatsnaam (kern)


20220802 Versie 4.2
De gemeentelijke herindeling is aangepast t/m juni 2022, inclusief de toedeling van woonkernen. De 5-minuten radardata en de radartellingen voor het filteren van de extreme neerslaggebeurtenissen zijn bijgewerkt tot:
– 1 april 2022, MFBS data, klimatologische set vanaf 2008;
– 1 mei 2022, RFcor data, Final Reanalysis vanaf 2019;
– 1 juni 2022, REcor en RTcor data, Early en Real-Time Reanalysis vanaf 2019.

De buitenlandse radardata is ontsloten in een rand van circa 10 km rondom Nederland.

De website ExtremeBuiGemist.nl is volledig geactualiseerd en de data loopt nu synchroon met de RadarTools software. Deze website geeft per gemeente online een overzicht van de extreme neerslaggebeurtenissen sinds 2008. Link naar de toelichting van de functionaliteiten van ExtremeBuiGemist.nl.


20220310 Versie 4.1
De aanduiding van eXtremiteit van een gebeurtenis is nogmaals aangepast. De eXtremiteit van de neerslag en het aandeel (percentage) getroffen bebouwd oppervlak zijn gescheiden. In het onderdeel [RADARTELLINGEN], [GEBEURTENISSEN] wordt het getroffen bebouwd oppervlak aangeduid met een taartpunt symbool naast de gemiddelde logT factor (maximum waarde van de Lange, Middel of Korte duur) van de neerslag op het getroffen oppervlak.

De weergave van de lijst extreme neerslagperioden in de LAND-weergave van de [RADARTELLINGEN], [GEBEURTENISSEN] is gecorrigeerd. In versie 4.0 werd maar een deel van deze lijst getoond.

In het onderdeel [RADARMETINGEN] is de weergave van de voortschrijdende neerslaghoeveelheden verbeterd. Dit heeft vooral invloed op de cumulatieve weergave van de langere duren. Vanaf deze versie wordt ook de data van de dag voor de gekozen datum meegenomen in de sommatie van de hoeveelheden.

Voor het onderdeel [RADARMETINGEN] is de beschikbare 5-minuten data geactualiseerd: voor de MFBS en RFcor reeks t/m december 2021 en voor de RTcor en REcor reeks t/m februari 2022.


20220114 Versie 4.01
In het onderdeel [RADARTELLINGEN], [GEBEURTENISSEN] is de weergave van de eXtremiteitsfactor aangepast in de tabel met het aantal km2 radarvakken voor neerslaghoeveelheden per tijdvak groter dan de drempelwaarde. De grootste waarde wordt weergegeven voor de duur Kort (15-60 min), Midden (60 min – 6 uur) of Lang (6-24 uur). Oorspronkelijk werd hier de gemiddelde waarde van de eXtremiteitsfactor weergegeven, die geeft echter een vertekend genivelleerd beeld en is daarom niet goed bruikbaar.

De sortering van de tabel is aangepast. De gebeurtenis met de grootste eXtremiteitsfactor staat nu bovenaan. Door het aantikken van de kolomkoppen kan de tabel ook op andere kolommen worden gesorteerd.

De eXtremiteitsfactor (K, M of L) wordt ook als default-waarde weergeven in de [RADARTELLINGEN] tabel met gebeurtenissen. Met de [Tab] toets kan naar andere variabelen in de kolom worden geschakeld, zoals Twitter meldingen.

Het correctiebestand per datum/radarvak voor de aanduiding van ongeloofwaardige uitschieters in neerslaghoeveelheden ontbrak in versie 4.0 en is nu toegevoegd.

Kleine onvolkomenheden in de weergave van de tellingen zijn verholpen.


20211208 Versie 4.0
De indeling van de gemeenten is geactualiseerd voor het jaar 2021. De tellingen per gemeente/woonkern zijn daarop aangepast.

De berekende herhalingstijden per radarvak/tijdvak zijn te raadplegen via het onderdeel [RADARTELLINGEN]/GEMEENTE in de tabel TIJDVAKKEN (middenvenster). Deze herhalingstijden zijn gebaseerd op de analyse in het STOWA-rapport van 2019.

De 5 minuten-gegevens van de radardatasets MFBS, RTcor, REcor en RFcor zijn geactualiseerd tot 1 oktober 2021. Deze gegevens zijn te raadplegen via [RADARMETINGEN]. De tellingen van extreme neerslag per radarvak/tijdvak op basis van de MFBS radardataset lopen tot 1 september 2021.

In het onderdeel [RADARTELLINGEN] kan naast de radartellingen per GEMEENTE nu ook de extreme waarden per tijdvak voor het hele LAND worden geraadpleegd.

Voor de LAND-weergave is een set van circa 250 perioden met extreme neerslagperioden gefilterd uit de MFBS-dataset 2008-2021. Bij elke software-update wordt deze set met neerslagperioden aangevuld. Voor het selecteren van deze neerslagperioden is gebruik gemaakt van de minimum drempelwaarde van de neerslag per tijdvak voor filteren van een gebeurtenis.

Voor de analyse van de RADARdata van alle gemeenten in Nederland is gebruik gemaakt van de exportfunctie in het onderdeel [RADARTELLINGEN]/GEMEENTE.

In het proces van het selecteren van de extreme neerslagperioden wordt de radardata gecontroleerd op vreemde afwijkende waarden (uitschieters). Uitschieters in de 24h sommen worden vaak veroorzaakt door grondecho’s. Ook kunnen zeer extreme waarden van 5 minuten radarwaarden voorkomen uit de heranalyse van de radardata met grondregenmeters en buitenlandse radarstations.

Radarvakken met veel grondecho’s zijn in de analyse permanent uitgeschakeld in het bestand grondecho.dat (voor alle radarreeksen). Radarvakken met incidentele extreme uitschieters zijn uitgeschakeld voor specifieke datums, datumfilter.dat (per radarreeks). Incidentele Radardata van meer dan 50 mm neerslag per 5 minuten wordt automatisch genegeerd.

De LAND-weergave toont voor een geselecteerde neerslagperiode van 1 of meer dagen per radarvak de maximum neerslagsom voor de tijdvakken 15, 30, 60, 180 minuten en 6, 12 en 24 uur en de frequentie waarmee de minimale neerslagsom per tijdvak in dat radarvak is overschreden.

Bij de [RADARTELLINGEN] per gemeente is het venster rechts (kaartweergave van de maximum neerslag per radarvak) uitgebreid met 3 tabs: TWITTER, HERHALINGSTIJD en FACTOREN.

Bij de RADARTELLINGEN is de berekening verbeterd van de herhalingstijden weergegeven in het mouse-over (tooltip) venster van de radarvakken.

De tab TWITTER geeft een kaartweergave is van het aantal TWITTER meldingen per gebeurtenis (periode 20XX-2019) per radarvak te raadplegen.

Een tab HERHALINGSTIJD is toegevoegd voor de weergave van de herhalingstijden van de bebouwde radarvakken per per tijdvak in een gestapelde staafgrafiek, uitgedrukt in log(T). De hoogte van de staven per tijdvak geeft aan in hoeveel bebouwde radarvakken de grenswaarde van een neerslagsom is overschreden. De kleuring van de gestapelde staven geeft aan de verdeling van de logT factoren over die radarvakken.

De gestippelde lijn in de logT grafiek geeft het totaal aantal bebouwde radarvakken aan. Een overschrijding van die lijn geeft aan dat in 1 of meer radarvakken die grenswaarde van de neerslagsom per tijdvak 1 of meer keren is overschreden.

De tab FACTOREN geeft een tabel met factoren TOTAAL, OPPervlakte en LOG(T) berekend als het gemiddelde van de tijdvakken KORT, MIDDen en LANG. De factor KORT is het gemiddelde van 15, 30 en 60 minuten, de factor MIDDen is het gemiddelde van 60, 180 min en 6h en de factor LANG is het gemiddelde van 6, 12 en 24h. Het gemiddelde wordt berekend over de waarden van de bebouwde radarvakken.

De nieuwe KNMI radarreeksen RTcor (near realtime reanalysis ), REcor ( early reanalysis ) en RFcor (final reanalysis) zijn toegevoegd aan de weergave van RADARMETINGEN.

De RTcor, REcor en RFcor tellingen worden niet standaard meegeleverd met de software. Deze datasets komen als download beschikbaar via de RadarTools website.


20200922 Versie 3.30
De methodiek voor het filteren van extreme buien (neerslaggebeurtenissen) is aangepast. De onderdrempel en de gebeurtenisdrempel voor de neerslag per tijdvak/radarvak zijn variabel gemaakt. Door het instellen van deze drempelwaarden wordt vooral het aantal van de gefilterde extreme gebeurtenissen (per gemeente) beïnvloed.

In het onderdeel [NETATMO] worden de registraties van de Netatmo regenmeters vergeleken met de neerslagradarhoeveelheden in het overeenkomstige km2 radarvak. Ook wordt de bedekkingsfactor berekend om verloop van beide waarnemingen meer in detail te vergelijken.

Vanuit de registratie van een Netatmo regenmeter kan direct worden doorgeschakeld naar het onderdeel [RADARMETING] om het verloop van beide registraties grafisch te kunnen vergelijken.

In het onderdeel [RADARTELLINGEN] is in de lijst van gemeenten is de grootte van het bebouwd en onbebouwd oppervlak toegevoegd. Per extreme gebeurtenis is de factor berekend die bij benadering aangeeft wel deel van het bebouwde gebied is getroffen door neerslaghoeveelheden per tijdvak groter dan de gebeurtenisdrempel. Deze drempelwaarde staat aangegeven in de kop van de tabel. Als het bebouwde gebied volledig is getroffen dan ligt de factor in de buurt van 1.

Alle tijdregistraties in RadarTools zijn nu weergegeven in UTC. De tijd in Nederland wordt aangeduid als UTC+1 in de winter en UTC+2 in de zomer.

RadarTools wordt standaard geleverd met de MFBS dataset (2008-heden)van het KNMI. RadarTools is daarnaast voorzien van de mogelijkheid om de nieuwe (IRC) radarproducten RTcor (near realtime), REcor (early reanalysis) en RFcor (final reanalysis) van het KNMI te gebruiken. Op de pagina Radar datasets is vermeld welke IRC datasets op dit moment beschikbaar zijn voor gebruik in RadarTools.

20200701 Versie 3.10
De methodiek voor het filteren van extreme buien (neerslaggebeurtenissen) is aangepast. De onderdrempel en de gebeurtenisdrempel voor de neerslag per tijdvak/radarvak zijn aangepast. Met name voor de korte duren is de grens wat verlaagd.

De markering van radarvakken voor bebouwd en onbebouwd gebied is opnieuw bepaald met data uit 2019. De gemeentelijke herindeling van 2020 is doorgevoerd en de woonkernen zijn als toegevoegd als label voor de radarvakken.

Voor de identificatie van radarvakken maken we nu primair gebruik van het rij-kolom vak-ID van het KNMI. Het blijft mogelijk om in het onderdeel [RADARMETINGEN] radarvakken op te zoeken via RD (rijksdriehoeknet) en WGS (lat,long) coördinaten.

Het archief met radardata is geactualiseerd en nabewerkt tot april 2020.

Earth-achtergrond is vervangen door een kaart-achtergrond met een wit doorzichtige overlay, de doorzichtigheid van deze overlay is instelbaar op de [INSTELLINGEN] pagina, bereikbaar via de topmenu balk. Voor de geooriëntatie is de earth-achtergrond minder geschikt. De wit-transparante overlay is van belang om de kleuren van de radarvakken te accentueren ten opzichte van de kleuren van de kaartachtergrond.

Enorme snelheidstoename is gerealiseerd in de verwerking van radardata.

Landelijke weergave van radartellingen met drempelwaarde is toegevoegd. Keuze in frequentie van neerslagsom>drempel en neerslagsom. De LAND-weergave opent in een apart scherm met legenda. Deze landelijke weergave wordt verder ontwikkeld voor het raadplegen van actuele data.

Hoge resolutie schermdump van LAND-weergave is mogelijk via crtl-P knop. Ingesteld wordt de factor waarmee de beeldresolutie wordt vermenigvuldigd.

Aanpassing van de legenda-kleuren met een transparantiefactor. Bij de nieuwe release worden nieuwe legenda’s bijgeleverd als default. Eigen agenda’s moeten opnieuw worden aangemaakt en ingesteld.

Toevoegen archief voor de NETATMO zoekopdrachten, met grafische weergave van de zoekgebieden.

Aanpassing archief radarmetingen met betere informatie in de tabel en met een nieuw format voor archiefbestanden (oude archiefbestanden zijn niet meer bruikbaar).

Aanpassing van het archief neerslagmetingen met betere informatie in de tabel en met een nieuw format voor archiefbestanden (oude archiefbestanden zijn niet meer bruikbaar).

Verbetering berekening bedekkingsfactor voor de vergelijking radar- en neerslagmeting. Zie ook uitleg op de website.

Tijdstap van radarbeelden kan per 5 minuten worden aangepast aan de registratiestap van een neerslagmeter. Op die manier kunnen de 10-minuten neerslagregistraties van de automatische KNMI stations 1:1 worden vergeleken met de Radarneerslag per 10 minuten. Dit kan ook met uursommen.

Verandering kaartweergave [RADARMETINGEN] van intensiteit mm/h naar neerslagsom per tijdstap (keuze). De tijdstap van een neerslagsom per radarvak kan worden gevarieerd van 5 – 1440 (12h) minuten. Deze weergave is duidelijker en geeft minder aanleiding tot misverstanden.

Uitbreiding van de weergave van informatie via de tooltips (mouse-hover). Bijvoorbeeld in het scherm [OVERZICHT] zijn alle filterwaarden op te vragen en wordt ook de woonkern als onderdeel van de gemeente aangegeven.

De keuzelijst van gemeenten bij [RADARTELLINGEN] is interactief afgestemd op het ingezoomde kaartgebied. De keuzelijst laat alleen de gemeenten zien die in een kaartgebied liggen. Dit is een hulpmiddel voor mensen die niet precies weten welke gemeente in een gebied ligt en het maakt het doorlopen van die selectielijst sneller.

Export van radargegevens naar Excel per tijdvak van 5 minuten en per /radarvak is voor een gebied mogelijk gemaakt op speciaal verzoek van een aantal topgebruikers.

Toegang tot de wereldwijde NETATMO server is nu mogelijk via RadarTools met een persoonlijk NETATMO gebruikersaccount. Een gebruiker kan zijn aanmeldgegevens in RadarTools opslaan en hoeft zich dan in RadarTools zich niet telkens opnieuw aan te melden voor de NETATMO data.

5 minuten gegevens van NETATMO stations die zijn geëxporteerd naar Excel, kunnen direct worden ingelezen in RadarTools en worden vergeleken met de Radarneerslag. Deze vergelijking kan in RadarTools worden gearchiveerd onder [ARCHIEF-Neerslagmetingen]

De RadarTools.nl website is min of meer up to date. Mogelijk verdienen heel specifieke onderwerpen/onderdelen nog aandacht.


Laatste wijziging 9 oktober 2023