ExtremeBuiGemist.nl

Het doel van deze website is ondersteuning van kennisontwikkeling rondom gevolgen (impact) van extreme buien in de bebouwde omgeving. Het is een online archief van de meest extreme buien in de periode van 2008-heden, met per gemeente eenduidige gedetailleerde informatie die is te koppelen aan informatie over overlast en/of schade.

Link naar het extreme buien archief van uw gemeente:
ExtremeBuiGemist.nl

Inzicht in de zwaarte en ruimtelijke verdeling van een extreme bui is van belang om de gevolgen op de grond te kunnen duiden. Viel de overlast of schade mee of tegen? Als een relatief beperkte neerslaghoeveelheid tot veel overlast leidt dan is dat mogelijk een punt van zorg. Anderzijds kunnen meevallende effecten van een zeer extreme neerslag zorgen voor een gevoel van veiligheid. Dit inzicht helpt u om tot goede afweging van maatregelen te komen.

Het online archief van de meest extreme buien is in essentie een aanvulling op de RadarTools software. De webpagina geeft de tabel met belangrijkste kenmerken van de extreme neerslaggebeurtenissen aangevuld met de grafische weergave van de neerslag per km2 radarvak, voor een serie tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Meer gedetailleerde informatie is te raadplegen via de RadarTools software.

Gebruik website in 5 stappen:

Open de website ExtremeBuiGemist.nl

De kaart toont het gebied van een gemeente weergegeven in km2 radarvakken

De weergave opties voor de kaart zijn:
– keuze weergave van de neerslag op bebouwd en of onbebouwd gebied,
– weergeven van de radarvakken met meldingen (periode xxxx – yyyy),
– keuze weergave van de drempelwaarden in de neerslag per tijdvak op grond waarvan de gebeurtenis is gekwalificeerd als extreem.

De tabel geeft de lijst van de datums van meest extreme gebeurtenissen gesorteerd op de extremiteitsfactor max logT, factor 2 komt overeen met een herhalingstijd van 100 jaar, factor 1 met 10 jaar. Hoe groter deze factor, hoe extremer de gebeurtenis. De letter K, M of L geeft aan of het gaat om een extreme neerslaghoeveelheid in een Korte (15-60 min), Middellange (180 min-6h) of Lange periode (12-24h).
De factor opp geeft aan wel deel van het bebouwde gebied in die periode is getroffen door door neerslaghoeveelheden groter dan de drempelwaarde.

De tabel geeft in een range van tijdvakken van 15 min tot 24h aan in hoeveel km2 radarvakken de drempelwaarde voor de filtering van de extreme gebeurtenissen is overschreden. Deze vakken zijn op de kaart zichtbaar te maken door de instelling Gebeurtenis drempelwaarde aan te vinken.

De kaart toont default de totale neerslaghoeveelheden van gebeurtenis, voor zover deze groter zijn dan de selectie drempel. De legenda rechts geeft de neerslaghoeveelheid per tijdvak. De radarvakken met een zwarte rand zijn de locaties met meldingen. Een dikkere rand betekent meer meldingen.
In de balk boven de kaart kan uit de range van tijdvakken van 15 min tot 24h de weergave van een neerslaghoeveelheid in een bepaald tijdvak worden gekozen. Dit geeft een beeld waar het bijvoorbeeld in kortere of langere tijd hevige of extreme neerslag is geregistreerd.

Door uw muis over de kaart te bewegen kunt de informatie per radarvak zichtbaar maken. Door een radarvak dubbel aan te klikken kunt u de grafiek van het 5 minuten verloop van de neerslagregistratie op dat radarvak naar voren halen.

De knop meldingen geeft de mogelijkheid om ervaringen per neerslaggebeurtenis te melden. Dit kan een manier zijn om de indrukken vast te leggen van mensen die het gebied kennen.

Meer informatie vindt u via de volgende links:
Toelichting website (archief)
Vragenlijst melden gevolgen extreme bui
Methodiek filtering extreme neerslag


Laatste wijziging 1 november 2022