ExtremeBuiGemist.nl (project)

Voor het project ExtremeBuiGemist.nl zijn voor alle gemeenten in Nederland de meest extreme buien gefilterd uit de radarbeelden van periode 2008 t/m 2017. De kenmerken van deze buien willen we voorleggen aan een aantal pilot gemeenten om:

  • Na te gaan of een relatie is te leggen tussen de geregistreerde extremere neerslagintensiteiten en de overlast op de grond in de vorm van ernstige hinder, schade en gevaar. Dit geeft mogelijk inzicht in de kwetsbaarheid van (delen van) een gebied voor verschillende typen extreme neerslag.
  • De wijze van filtering van de extreme neerslagperioden te checken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat eerste benadering van filtering van extreme buien teveel neerslagperioden geeft die niet niet tot overlast leiden. Het is ook mogelijk dat bepaalde neerslagperioden die wel tot overlast hebben geleid maar niet uit de filtering naar voren zijn gekomen.

Aanleiding
Een stedelijk gebied dat wordt getroffen door een extreme bui is een (unieke) kans om na te gaan hoe kwetsbaar dat gebied is voor regenwateroverlast. Omdat extreme buien maar zelden optreden is het belangrijk om de gevolgen van die gebeurtenis zo goed mogelijk vast te leggen en die te vergelijken met de kenmerken (extremiteit) van de bui waardoor het gebied is getroffen.

Voor de stedelijk waterbeheerder is het belangrijk om een relatie te kunnen leggen tussen de zwaarte van een extreme bui en de geleden schade. Ook voor het controleren van de rekenmodellen waarmee een stresstest wordt uitgevoerd is het belangrijk om de theorie (resultaat van een simulatie) te kunnen toetsen aan de praktijk (de ongemakken en schade in een gebied). Deze toetsing is een essentieel leermoment in het doorgronden van het extreem functioneren van een gebied.

Uitwerking (pilot)project
De eerste fase van dit project is gericht op het uitproberen van de methodiek met een aantal pilot gemeenten. Bekeken wordt of de filtering van de meest extreme buien overeenkomt met hinder of overlast op de grond. Is de gefilterde selectie te ruim of te krap. Mogelijk hebben we ook relevante extremen gemist.

Aan de selectie en presentatie van de kenmerken van de buien is veel aandacht besteed. De vereenvoudigde weergave van enorme hoeveelheden informatie vraagt om zorgvuldige keuzes. Daarom hopen we ook reacties te krijgen op de manier waarop de informatie is gepresenteerd en hoe dat mogelijk nog verbeterd zou kunnen worden.

Meer informatie vindt u via de volgende links:


Laatste wijziging 15 november 2019