Recente ontwikkelingen

Deze pagina beschrijft de meest recente ontwikkelingen in RadarTools. De vormgeving van de software is iets aangepast door gebruik van de laatste versie van stijlenpakket.

Datasets
Tot nu wordt RadarTools alleen geleverd met de MFBS radardata van het KNMI, de zogenaamde klimatologische set. Bij deze nieuwe RadarTools versie is deze dataset bijgewerkt t/m augustus 2020. De maanden juli en augustus zijn toegevoegd. In deze nieuwe versie hebben we de mogelijkheid om ook de 3 andere radardatasets te leveren (zie uitleg).

RadarTellingen, lijst met extreme Gebeurtenissen

In het venster linksboven Dataset is de weergave van resultaten van het onbebouwd oppervlak van de gemeente uitgeschakeld. De knop kleurt dan grijs. Deze gemeente heeft 61 km2 radarvakken bebouwd en 50 onbebouwd. De tabel in het centrale venster geeft per tijdvak (kolommen) aan in hoeveel km2 bebouwde radarvakken de gebeurtenisdrempel (zie kop kolom) voor de neerslag in dat tijdvak is overschreden.

De Factor kort (kolom) geeft het gemiddelde aantal km2 radarvakken voor het gemiddelde van de korte tijdvakken van 15, 30 en 60 minuten ten opzichte van het totale aantal km2 bebouwde radarvakken. Als die factor in de buurt van 1 ligt dan is vrijwel het gehele bebouwde oppervlak door extreme neerslag > gebeurtenisdrempel getroffen.

In de meest recente versie van RadarTools is de weergave van de factoren verder doorontwikkeld. (Factor Kort heet nu Opp – kort) Een overzicht van de factoren is weergegeven in het scherm rechts van de volgende afbeelding.

Weergave factoren per gebeurtenis voor RadarTellingen.

In dit scherm zien we ook de introductie van de bebouwde kernen: een extra kenmerk voor de radarvakken (zie uitleg). In een gemeente met wijd verspreide kernen regent het nooit overal tegelijk hard. Een gemiddeld kenmerk van een extreme bui berekenen voor de gehele gemeente is daarom niet onderscheidend en dus niet interessant. Een kern zal ook niet altijd gelijkmatig getroffen worden maar een verdere verfijning van radarvakken naar wijken gaat te ver. Dat raster van 1 km2 is daarvoor te grof.

In het venster links hebben we gekozen voor de tab [Factoren] in de keuzebalk boven het venster links. Op dit moment berekenen we 2 soorten factoren: de oppervlaktefactor (Opp) die aangeeft in welke mate het bebouwde oppervlak van een gemeente of kern is getroffen door extreme neerslag en herhalingstijdfactor (LogT) die aangeeft hoe zwaar de extreme neerslag (boven de gebeurtenis drempelwaarde) was.

Weergave factoren per gebeurtenis, naar rechts gescrold.

Als we in het Factorenvenster naar rechts scrollen dan komt de LogT factor naar voren. Zowel de Opp als de LogT factor worden berekend voor de neerslag in korte, middel en lang duren. De gecombineerde factor Totaal wordt berekend als het product van de oppervlakte- en herhalingstijdfactor. Deze factoren hebben we gebruikt in een analyse van alle extreme gebeurtenissen in de periode 2008-2020. (zie artikel)

Nieuw in RadarTools is dat de gebeurtenisgrenzen, de minimum neerslaghoeveelheid per tijdvak door de gebruiker ingesteld kunnen worden, via het topmenu > instellingen > radartellingen. Hogere grenzen betekent een kleinere selectie van extremen.
In deze RadarTools versie hebben we de grenzen van 15 min en 30 min opgetrokken van 15 en 20 mm naar 20 en 25 mm.
De minimum filterwaarden voor gebeurtenissen zijn aangepast. Voor de langere tijdvakken liggen deze waarden lager.

Het kaartvenster rechts toont de Locatie radarvakken, maximale neerslagsom in een tijdvak. De kleuren van de bebouwde radarvakken op de kaart geven een indicatie van de zwaarte van de bui. Een grote hoeveelheid neerslag in een lange duur heeft waarschijnlijk een andere uitwerking in een kortere duur. Vaak zullen de hoeveelheden in kortere duren maatgevend zijn voor regenwateroverlast.

De zwaarste bui uit de lijst van Arnhem lijkt 20140727 te zijn, de Factor kort bedraagt 0,96. Deze factor zegt nog niets over hoe extreem de neerslag was per tijdvak. Dit kunnen we nagaan door naar de verdeling van herhalingstijden van de neerslag per tijdvak en per km2 te kijken. Boven het kaartvenster kiezen we de tab [Herhalingstijd].

Het resultaatvenster rechts toont nu de verdeling van herhalingstijden per km2 voor alle tijdvakken (kolommen). Deze grafiek geeft naast het aantal km2 per tijdvak een indicatie van de extremiteit van die neerslag, voor herhalingstijden > 10 jaar.

Als we de herhalingstijden grafieken vergelijken voor de selectie van gebeurtenissen dan wordt duidelijk dat 20140727 een exceptioneel extreme bui was.

In de tabel in het middenvenster is de Factor kort vervangen door TWITTER, het aantal Twittermeldingen tijdens en kort na die gebeurtenis. Ook volgens het aantal Twittermeldingen komt 20140727 als een opmerkelijke gebeurtenis naar voren. Op 20100826 is er ook veel neerslag gevallen terwijl er geen Twittermeldingen waren. Mogelijk was Twitter langer geleden in 2010 wat minder populair.

De systematiek van de Radartellingen is in deze RadarTools versie iets aangepast


Laatste wijziging 16 december 2020